Upute o izmjeni Statuta prema novom Zakonu

Poštovane kolegice, dragi kolege !

U nastavku šaljem upute u vezi izmjene Statuta prema novom Zakonu o udrugama i pozivam na Izvanrednu Skupštinu Hrvatskog društva osteopata, koja će se održati u subotu 26. 09. 2015. sa početkom u 10 h. u prostoru Maka centra.

Očekujem veći odaziv kako bi Statut mogao biti potvrđen.

Srdačno, Gordana Vešligaj
Predsjednica HDO

 

UPUTE U VEZI USKLAĐIVANJA STATUTA S NOVIM ZAKONOM O UDRUGAMA  
1. U preambuli Statuta se Udruga treba pozivati na članak 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14),
2. Članak 1. Statuta u kojem se navodi što se sve regulira Statutom treba uskladiti sa člankom 13. stavkom 3. Zakona o udrugama, kojim je određeno što sve sadrži Statut udruga,
3. Statutom treba propisati ovlasti osobe ovlaštene za zastupanje, sukladno članku 19. Zakona o udrugama (ako je npr predsjednik osoba ovlaštena za za zastupanje, navedene se ovlasti mogu navesti i kod nadležnosti predsjednika),
4. Pored ciljeva i djelatnosti Udruge, Statut treba sadržavati područje djelovanja sukladno ciljevima (npr kultura, sport, zaštita ljudskih prava i sl.) te gospodarske djelatnosti koje udruga obavlja, sukladno posebnim propisima,
5. Statut treba sadržavati odredbe o sadržaju popisa članova sukladno članku 12. stavku 4. Zakona o udrugama (napomena: pored obveznih, mogu se  navesti i drugi podaci npr mail adresu, broj telefona i sl.), osobi ovlaštenoj za vođenje tog popisa (sugerirati da se odredi funkcija koja ima mandat) te o tome da popis članova treba biti uvijek dostupan svim članovima i nadležnim tijelima,
6. Statutom trebaju biti propisana prava, dužnosti i odgovornosti članova i stegovna odgovornost članova,
7. Odluku o udruživanju u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge može donijeti samo Skupština,
8. Statutom Udruga sama određuje načine rješavanja sporova, što se smatra sukobom interesa te način njihova rješavanja,
9. Prema Zakonu o udrugama Skupštinu čine svi članovi ili njihovi predstavnici, a može se odrediti da Skupštinu čine samo pojedine kategorije članova,
Ako Skupštinu čine predstavnici članova, obvezno treba propisati trajanje njihova mandata u Skupštini.
10. Obvezno propisati način sudjelovanja punoljetnih osoba lišenih poslovne sposobnosti i maloljetnih osoba, članova udruge, u radu skupštine, a za punoljetne osobe lišene
poslovne sposobnosti i o načinu njihova odlučivanja na skupštini, ako je takva mogućnost propisana statutom,
11.  Ako udruga odluči da maloljetnici s navršenih 14 godina života mogu odlučivati na skupštini udruge, statut obvezno mora sadržavati odredbu o tome da na skupštini odlučuju uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.
12. Statutom se obvezno treba propisati tko saziva skupštinu u slučaju isteka mandata tijelima udruge (npr. Skupštinu udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili  _________ (navesti određeni broj) članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge),
13.  Odredbu o nadležnostima Skupštine treba uskladiti sa člankom 18. Zakona o udrugama,
14.  Odredbu Statuta o imovini treba uskladiti sa člankom 30. Zakona o udrugama,
15.  Odredbu Statuta o tome kome ostaje imovina udruge u slučaju prestanka postojanja udruge treba uskladiti sa člankom 53. Zakona o udrugama, kojom je određeno da se tada imovina predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koja ima iste ili slične statutarne ciljeve (bitno je napomenuti da se imovina udruge ne može dijeliti osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama iz članka 53. Zakona od udrugama),
16.  Statut treba sadržavati odredbu o likvidatoru (tko ga bira i opoziva te da zastupa udrugu u postupku likvidacije i da se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga). Strankama treba napomenuti da likvidator ne mora biti član Udruge i da nema mandat.
Upute izradila;
GRAD ZAGREB – ODJEL ZA VOĐENJE REGISTRA UDRUGA I POSLOVE INSPEKCIJSKOG NADZORA
Voditeljica odjela za vođenje registra udruga i poslove inspekcijskog nadzora – Nataša Fijucek  tel: 01 610-1214, faks: 01 6100-164 , E-mail: natasa.fijucek@zagreb.hr
Obavlja poslove u vezi s vođenjem registra udruga, vođenjem zbirki isprava udruga, izdavanjem potvrda iz istih, provođenjem inspekcijskog nadzora nad radom udruga, te davanjem podataka iz evidencija nadležnim tijelima.

OSTALE NOVOSTI

Osteopatske vijesti 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sed enim porttitor nulla…

+385 (0) 1 6215 463

info@osteopatija.hr

Črnkovec 2, 10410 Črnkovec